കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർ രാകേഷ് അന്തരിച്ചു.


ആദരാഞ്ജലികൾ.
 
കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനേഴ്സ് യൂണിയൻ അംഗമായ  രാകേഷ് അന്തരിച്ചു.

No comments:

Powered by Blogger.