ഛായാഗ്രാഹകൻ വി. ജയറാം അന്തരിച്ചു.

ആവനാഴി, 1921, ദേവാസുരം,മൃഗയ തുടങ്ങിയ നിരവധി ചിത്രങ്ങളുടെ ഛായാഗ്രാഹകനായിരുന്നു വി. ജയറാം ഹൈദരാബാദിൽ അന്തരിച്ചു...
ആദരാഞ്ജലികൾ..

No comments:

Powered by Blogger.