മുപ്പതാം ദിവസത്തിലേക്ക് " വൺ " . നന്ദി ......

കേരളക്കര ആഗ്രഹിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി : " വൺ " നിറഞ്ഞ സദസ്സിൽ പ്രദർശനം തുടരുന്നു .

Kadakkal Chandran governing now.

Running successfully in theatres near you!

#RightToRecall 

#One #OneMovie #OneMovieOfficial #Mammootty #IchaisProductions #SanthoshVishwanath #BobbySanjay #SreelakshmiR #GopiSundar #VaidyS #NishadhYusuf #SankarRaj #RafeeqAhammed #BhupenThacho #Badusha #SaajanRSarada 
#RenganathRavee #BinuPappu #MirashKhan
 
 

No comments:

Powered by Blogger.