ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ, അഞ്ജു കുര്യൻ എന്നിവർ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളാകുന്ന മേപ്പടിയാനിലെ ആദ്യ ഗാനം പുറത്തിറങ്ങി .

ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ, അഞ്ജു കുര്യൻ എന്നിവർ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളാകുന്ന മേപ്പടിയാനിലെ ആദ്യ ഗാനം പുറത്തിറങ്ങി . 

Link: 

No comments:

Powered by Blogger.