ശ്രീജിത് സി.ജിയുടെ " വിഷുക്കെണി " ഹ്രസ്വചിത്രം വിഷു ദിനത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങും.


Director :Sreejith CG
production: Evan&Edwin
Story& Screenplay: Jibin & Ushas
DOP    :Rohit Nair
Editor  : Sreejith CG& Crew
BGM    :Shebin&Ajay
Stills    :Tom
Poster Design: Pappan's Designs
Actor    :Ushas , Jibin , Ajay , Shebin , Sreejith
 

1 comment:

Powered by Blogger.