ഈ പുതിയ കാലത്തിലെ ആദ്യ മെഗാ ഹിറ്റ്.

പുതു ലോകം ,
പുതു കാലം ,
പുതു രീതികൾ ,
പുതു ശീലങ്ങൾ ,
ഈ പുതിയ കാലത്തില ആദ്യ മെഗാഹിറ്റ്. 

No comments:

Powered by Blogger.