വിവാഹ ജീവിതത്തിന്റെ 33 വർഷങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുന്ന ലാലേട്ടനും സുചിത്ര ചേച്ചിക്കും ഒരായിരം വിവാഹമംഗളാശംസകൾ.

വിവാഹ ജീവിതത്തിന്റെ 33 വർഷങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുന്ന ലാലേട്ടനും സുചിത്ര ചേച്ചിക്കും ഒരായിരം വിവാഹമംഗളാശംസകൾ. 
Happy Wedding Anniversary #Lalettan & #Sujithra Chechi 💕

No comments:

Powered by Blogger.