പുതിയ OTT പ്ലാറ്റ് ഫോം .


മലയാള സിനിമാലോകത്തേക്ക് പ്രായഭേദമന്യേ കടന്നു വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രതിഭകൾക്ക്,
പ്രതീക്ഷയും സഹായകവുമാകുന്ന ഒരു പുത്തൻ OTT പ്ലാറ്റ്ഫോം.

#StayTuned...

#MalayalamFilmIndustry #OttForCinemaLovers #Film #Direction #Acting #Cinematography #Editing #AllAboutFilm #Launching #FahadhFaasil #PenAndPaperCreations #badhushacinemas. 
 

1 comment:

Powered by Blogger.