" വൺ " : ഓരോ ഇന്ത്യൻ പൗരനും കണ്ടിരിക്കേണ്ട സിനിമ.

തെരഞ്ഞടുക്കാൻ മാത്രമല്ല : തിരിച്ചു വിളിക്കാനും വേണം അവകാശം ! അതാണ് യഥാർത്ഥ്യ ജനാധിപത്യം. # Right To Reall .

No comments:

Powered by Blogger.