സംവിധായകൻ ടി.എസ് മോഹൻ അന്തരിച്ചു.

സംവിധായകൻ ടി.എസ്. മോഹൻ അന്തരിച്ചു.
പടയണി, ലില്ലിപ്പൂക്കൾ, ബെൽറ്റ് മത്തായി തുടങ്ങിയ സിനിമകൾ അദ്ദേഹം സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് .എൻ. പറവൂർ സ്വദേശിയാണ്. 

സംവിധായകൻ ടി.എസ്. മോഹന്റെ നിര്യാണത്തിൽ മെഗാസ്റ്റാർ  മമ്മൂട്ടി അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി. 
No comments:

Powered by Blogger.