ജനകീയ വിജയത്തിന്റെ മൂന്നാം വാരം.

ഇതൊരു പോരാട്ടമായിരുന്നു. 
മലയാള സിനിമയുടെ 
തിരിച്ചുവരവിനായി ,
നിലനിൽപ്പിനായി .

No comments:

Powered by Blogger.