ജി .സുരേഷ്കുമാർ - കേരള ഫിലിം ചേംബർ ഓഫ് കോമേഴ്സ് പ്രസിഡന്റ് .

കേരള ഫിലിം ചേംബര്‍ ഓഫ് കോമേഴ്സ് 
പ്രസിഡന്റ് ആയി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട 
ജി.  സുരേഷ്കുമാറിന്  സിനിമ പ്രേക്ഷക കൂട്ടായ്മയുടെ  അഭിനന്ദനങ്ങള്‍ .

No comments:

Powered by Blogger.