ആരിഷ് അനൂപ് as ആമീൻ ഇൻ " അമീറാ " .

G W K entertaintments ന്റെയും ബാനറിൽ ഡിസംബർ മിസ്റ്റ്‌ ഗ്രൂപ്പിന്റെ സഹകരണത്തോട് കൂടെ അനിൽ കുമാർ നിർമ്മിച്ച് അനൂപ് പാദുവയുടെ കഥയിൽ റിയാസ് മുഹമ്മദ്‌ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന അമീറാ സിനിമയുടെ ക്യാരക്ടർ പോസ്റ്റർ 

ആരിഷ് അനൂപ് as ആമീൻ...

No comments:

Powered by Blogger.