മലനാട് ടെലിവിഷൻ ഐ.ഡി.എൻ.ഐ അവാർഡ് ഇടവേള ബാബുവിന് നൽകി.

മലനാട് ടെലിവിഷൻ ഐ.ഡി.എൻ.ഐ (  ഇന്ത്യ ദർശൻ ദേശീയ ഈന്റിഗ്രേഷൻ ) അവാർഡ് ഇടവേള ബാബുവിന് നൽകി. കൊച്ചി ലി മെറിഡിയൻ ഹോട്ടലിൽ നടന്ന ചടങ്ങിലാണ് പുരസ്കാര വിതരണം നടന്നത്.

No comments:

Powered by Blogger.