" നിഗൂഡതകളുടെ കാവൽക്കാരൻ " മണിയൻ " .


Wishing Tovino Thomas an advance happy birthday and here is a small preview of Maniyan's character sketch. Let's wait for Maniyan's mysteries.

Jithin Lal .


Tovino Thomas  as Maniyan | Ajayan | kunjikelu 

UGM Entertainment presents 
Ajayante Randam Moshanam

 നിഗൂഡതകളുടെ കാവൽക്കാരൻ.... "മണിയൻ"

ചീയോതിക്കാവിലെ മായക്കാഴ്ചകൾക്കായി കാത്തിരിക്കാം....

Art of Dhina Yellowtooths
 

No comments:

Powered by Blogger.