പ്രിയപ്പെട്ട സുഗതകുമാരി ടീച്ചർക്ക് പ്രണാമം.

വഴിയിലെ കൊച്ചു കാട്ടുപൂവിനും,
മുകളിലെ കിളിപ്പാട്ടിനും നന്ദി....

മിഴിയിൽ വറ്റാത്ത കണ്ണുനീരിനും,
ഉയിരുണങ്ങാത്തൊരലവിനും നന്ദി..

പ്രിയപ്പെട്ട സുഗതകുമാരി ടീച്ചർക്ക് സിനിമ പ്രേക്ഷക കൂട്ടായ്മയുടെ പ്രണാമം .

No comments:

Powered by Blogger.