നടൻ ഷാജുവിന്റെ മകൾ നന്ദന സിനിമയിലേക്ക്

നടൻ ഷാജുവിന്റെ മകൾ  നന്ദന ഷാജു നായികയാവുന്ന ആദ്യ ചിത്രത്തിന് ഇന്ന്  തിരി തെളിഞ്ഞു. 
STD X-E 99 BATCH  എന്നാണ് സിനിമയുടെ പേര്. 

No comments:

Powered by Blogger.