പത്മപ്രഭാ പുരസ്കാരം ശ്രീകുമാരൻതമ്പിയ്ക്ക്.

ഈ വർഷത്തെ പത്മപ്രഭാ പുരസ്‌കാരത്തിന് അർഹനായ മലയാളികളുടെ അഭിമാനം ശ്രീകുമാരൻതമ്പിയ്ക്ക് ആശംസകൾ. 

No comments:

Powered by Blogger.