ഏതു നാട്ടിലായാലും ഏതു സാഹചര്യങ്ങളിൽ ആയാലും നമ്മുടെ നാട്, നമ്മുടെ കേരളം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വികാരം തന്നെയാണ്....

ഏതു നാട്ടിലായാലും ഏതു സാഹചര്യങ്ങളിൽ ആയാലും നമ്മുടെ നാട്, നമ്മുടെ കേരളം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വികാരം തന്നെയാണ്.... 

ഏതു പ്രതിസന്ധിയെയും ഒരുമയോടെ നമ്മൾ അതിജീവിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും.... 

കേരളപിറവി ആശംസകൾ  .

ആശാ ശരത്ത് .

No comments:

Powered by Blogger.