സംവിധായകൻ സലിം അഹമ്മദിന്റെ പിതാവ് ടി.പി. അഹമ്മദ് ഹാജി അന്തരിച്ചു.

ആദരാഞ്ജലികൾ. 


സംവിധായകൻ സലിം അഹമ്മദിന്റെ പിതാവ് ടി. പി. അഹമ്മദ് ഹാജി അന്തരിച്ചു. 

No comments:

Powered by Blogger.