ആശിർവാദ് സിനിപ്ലക്സ് പത്തനാപുരത്ത് എത്തുന്നു .

ആശിർവാദ് സിനിപ്ലക്‌സ്‌ എത്തുന്നു പത്തനാപുരത്തിൻ്റെ മണ്ണിൽ. പത്തനാപുരം പഞ്ചായത്ത് ഷോപ്പിംഗ് മാളിൽ അതിനൂതന സംവിധാനങ്ങളോടെ 3 സ്‌ക്രീനുകൾ നിങ്ങൾക്കായി ഒരുങ്ങുന്ന വിവരം സന്തോഷപൂർവം അറിയിക്കുന്നു.

മോഹൻലാൽ .

No comments:

Powered by Blogger.