മലയാളികൾ കാണാൻ കൊതിക്കുന്ന ദൃശ്യവിസ്മയങ്ങളുടെ 'മരക്കാർ അറബിക്കടലിന്റെ സിംഹം "

മലയാളികൾ കാണാൻ കൊതിക്കുന്ന ദൃശ്യവിസ്മയങ്ങളുടെ 'മരക്കാർ' .

#Marakkar #mohanlal #Priyadarshan #pranavmohanlal ##KalyaniPriyadarshan #AntonyPerumbavoor #AashirvadCinemas #MarakkarArabikadalinteSimham

No comments:

Powered by Blogger.