സിബി മലയിലിന്റെ " കൊത്ത് " .

ഗോൾഡ് കൊയിൻ മോഷൻ പിക്ച്ചേഴ്സ് കമ്പനി അവതരിപ്പിക്കുന്ന " കൊത്ത് " സിബി മലയിൽ സംവിധാനം ചെയ്യുന്നു.രഞ്ജിത്ത് ,പി.എം. ശശിധരൻ ,ഹേമന്ത്കുമാർ തുടങ്ങിയവരാണ് അണിയറ ശിൽപ്പികൾ. 

No comments:

Powered by Blogger.