നൗഷാദ് കാഞ്ഞിരമറ്റം നിര്യാതനായി.


ആദരാഞ്ജലികൾ.

ഫെഫ്ക ഡ്രൈവേഴ്സ് യൂണിയന്റെ അംഗമായിരുന്ന നൗഷാദ് കാഞ്ഞിരമറ്റം (കുഞ്ഞിക്ക) നിര്യാതനായി. 

No comments:

Powered by Blogger.