അമിതാബ് ബച്ചൻ , നിവിൻ പോളി , ആന്റണി വർഗ്ഗീസ് പെപ്പെ എന്നിവർക്ക് സിനിമ പ്രേക്ഷക കൂട്ടായ്മയുടെ ജന്മദിനാശംസകൾ.

അമിതാബ് ബച്ചൻ , നിവിൻ പോളി , ആന്റണി വർഗ്ഗീസ് പെപ്പെ എന്നിവർക്ക് സിനിമ പ്രേക്ഷക കൂട്ടായ്മയുടെ ജന്മദിനാശംസകൾ. 

No comments:

Powered by Blogger.