ഇനി എന്ത് ? " ദൃശ്യം 2 " .

ഇനി എന്ത് ?.
ഏതാണ് " ദൃശ്യം2"  വരുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ മുതൽ മലയാളികളുടെ മനസ്സിലെ ചോദ്യം..

എന്തൊക്കെ ആകും ജോർജ്കുട്ടിക്കും കുടുംബത്തിനും പിന്നീട് സംഭവിച്ചു കാണുക!! കാത്തിരിക്കാം.. 
ആ ദൃശ്യവിസ്മയങ്ങൾക്കായി.

#Drishyam2 #Mohanlal #Meena #JeethuJoseph #AntonyPerumbavoo #AashirvadCinemas #Lalettan #Georgekutty #MalayalamMovie #Mollywood #MFC

No comments:

Powered by Blogger.