തെലുങ്ക് സിനിമ നടൻ ജയപ്രകാശ് റെഡ്‌ഡി അന്തരിച്ചു.

തെലുങ്ക് സിനിമ നടൻ  ജയപ്രകാശ്  റെഡ്‌ഡി അന്തരിച്ചു.

No comments:

Powered by Blogger.