സീരിയൽ താരം ശബരിനാഥ് നിര്യാതനായി.

സീരിയൽ താരം ശബരിനാഥ് ഹൃദയസ്തംഭനംമൂലം നിര്യാതനായി. " പാടാത്ത പൈങ്കിളി " എന്ന സിരിയലിൽ അഭിനയിച്ചു വരുകയായിരുന്നു ശബരിനാഥ് .

No comments:

Powered by Blogger.