മേക്കപ്പ്മാൻ പ്രദീപ് തിരൂർ നിര്യാതനായി.

മേക്കപ്പ്മാൻ പ്രദീപ് തിരൂർ നിര്യാതനായി. 

പ്രദീപിന്റെ നിര്യാണത്തിൽ സിനിമ പ്രേക്ഷക കൂട്ടായ്മ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി. 

No comments:

Powered by Blogger.