നടനും സിനിമ , പത്ര പ്രവർത്തനുമായിരുന്ന ഷാഹുൽ കാരാപ്പുഴ അന്തരിച്ചു.


നടനും സിനിമ , പത്ര പ്രവർത്തനുമായിരുന്ന ഷാഹുൽ കാരാപ്പുഴ അന്തരിച്ചു. ആദ്യകാലത്ത്  പി.ആർ.ഓയും ആയും പ്രവർത്തി്ച്ചിരുന്നു .

ഷാഹുൽ കാരാപ്പുഴയുടെ നിര്യാണത്തിൽ സിനിമ പ്രേക്ഷക കൂട്ടായ്മ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി. 

No comments:

Powered by Blogger.