ദി പ്രീസ്റ്റിൻ്റെ സംവിധായകൻ ജോഫിനും , ആൻസിക്കും വിവാഹമംഗളാശംസകൾ

മമ്മൂട്ടി നായകനാകുന്ന " ദി പ്രീസ്റ്റിൻ്റെ സംവിധായകൻ ജോഫിൻ ടി. ചാക്കോയ്ക്കും ആൻസിയ്ക്കും  സിനിമ പ്രേക്ഷകകൂട്ടായ്മയുടെ വിവാഹമംഗളാശംസകൾ. 

No comments:

Powered by Blogger.