" മൊബീനിയ "3G യും 4Gയും കടന്ന് 5Gയുടെ കാലത്ത്...
തലമുറകൾ ഭേദമില്ലാതെ അടിമകളായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മാനസികരോഗത്തിന്റെ കഥയുമായി എത്തുന്നു.....  
#Mobinia .

No comments:

Powered by Blogger.