സിനിമ പ്രേക്ഷക കൂട്ടായ്മയുടെ ഹൃദ്യമായ ഓണാശംസകൾ .

സ്നേഹത്തിന്റേയും സാഹോദര്യത്തിന്റേയും ഓർമപ്പെടുത്തലുകളുമായി ഒരോണം കൂടി......

എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും സിനിമ പ്രേക്ഷക കൂട്ടായ്മ ഓൺലൈനിന്റെ  ഹൃദ്യമായ  ഓണാശംസകൾ ...


No comments:

Powered by Blogger.