ഗിരീഷ് എ.ഡിയുടെ " സൂപ്പർ ശരണ്യ " .

'സൂപ്പർ ശരണ്യ'

തണ്ണീർ മത്തൻദിനങ്ങൾ സംവിധായകൻ ഗീരീഷ് എ.ഡിയുടെ  പുതിയ ചിത്രം " സൂപ്പർ ശരണ്യ " .
നിർമ്മാണം-ഷെബിൻ ബക്കർ- ഗിരീഷ് എ. ഡി.

Happy to Announce my new film titled as 'Super Sharanya'
Director - Gireesh AD
Producers - Shebin Beckar ,Gireesh AD.No comments:

Powered by Blogger.