രജപുത്ര യൂണിറ്റിന്റെ ലൈറ്റ്മാൻ പ്രസാദ് മരിച്ചു.

ആദരാഞ്ജലികൾ .

രജപുത്ര യൂണിറ്റിന്റെ ലൈറ്റ്മാൻ പ്രസാദ് മരിച്ചു. കണ്ണൂർ ഏഴിമല നാവിക അക്കാഡമിയിൽ വച്ച് ഷോക്കേറ്റായിരുന്നു മരണം സംഭവിച്ചത്. 

No comments:

Powered by Blogger.