ഭരതേട്ടന് ഓർമ്മപ്പൂക്കൾ .

ഭരതേട്ടന്റെ ഓർമകൾക്ക് 22 വർഷം ഇന്ന്  തികയുകയാണ് ... ഈ വലിയ മഹാമാരിയിലും ഭരതേട്ടനെ ഓർമിക്കാതെ വയ്യ .. ഓർമ്മപ്പൂക്കൾ .

No comments:

Powered by Blogger.