പ്രിയപ്പെട്ട എം.ടിയ്ക്ക് ജന്മദിനാശംസകൾ

ജീവിതത്തിന്റെ സമസ്യകൾ എഴുത്തിൽ പകർത്തിയ പ്രിയപ്പെട്ട എഴുത്തുകാരനാണ് എം.ടി. വാസുദേവൻനായർ .

നക്ഷത്ര സമാനമായ വാക്കുകളെ തലമുറകൾക്കായി നൽകിയ പ്രിയപ്പെട്ട എം.ടിയ്ക്ക് സിനിമ പ്രേക്ഷക കൂട്ടായ്മയുടെ  
എൺപത്തിഏഴാം ജന്മദിനാശംസകൾ. 

No comments:

Powered by Blogger.