" കൊറോണയ്ക്കപ്പുറം " ONE കാത്തിരിക്കാം.

കൊവിഡ് മാറി വസന്തം വരും.
സിനിമകൾ വരും
തിയേറ്ററുകൾ പൂരപ്പറമ്പാകും
എല്ലാവരുടെയും മനം നിറയും
ജീവിതം തെളിയും.

കൊറോണയ്ക്കപ്പുറം 1 (One)
കാത്തിരിക്കാം

#OneMovie
#mammootty
#One
#waiting

No comments:

Powered by Blogger.