" ക്യോയി " ടൈറ്റിൽ പോസ്റ്റർ മധുപാൽ റിലീസ് ചെയ്തു.

DKN Shots അവതരിപ്പിക്കുന്ന ലിതിൻ ലോഹിതാക്ഷൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന കോയി എന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ പോസ്റ്റർ   അവതരിപ്പിക്കുന്നു
ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ അണിയറ പ്രവർത്തകർക്ക് ആശംസകൾ .

മധുപാൽ .
( സംവിധായകൻ) 

No comments:

Powered by Blogger.