" ഞാൻ അടുത്തകാലത്തായി എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാറില്ല " : ബ്ലെസ്സി .

" ഞാൻ അടുത്തകാലത്തായി എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാറില്ല.
കുടുംബത്തിനും ബന്ധുജനങ്ങൾക്കും സഹപ്രവർത്തകർക്കും വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് " .

ബ്ലെസ്സി 
( സംവിധായകൻ) 

No comments:

Powered by Blogger.