ആദ്യം സിനിമ വരട്ടേന്ന്... ഇങ്ങളൊന്നു വെയിറ്റ് ചെയ്യ് ..!! മിഥുൻ മാനുവേൽ തോമസ് .

സിനിമയെ ആർക്കാണ് പേടി?? അടിത്തറ ഇല്ലാത്തവർക്കോ അതോ അസ്തിത്വം ഇല്ലാത്തവർക്കോ അതോ ചരിത്രം ഇല്ലാത്തവർക്കോ അതോ ധൈര്യം ഇല്ലാത്തവർക്കോ? ആദ്യം സിനിമ വരട്ടേന്ന്.. ഇങ്ങളൊന്നു വെയിറ്റ് ചെയ്യ്‌.. !!

മിഥുൻ മാനുവേൽ തോമസ് .
( സംവിധായകൻ ) 

No comments:

Powered by Blogger.