ലിജോ ജോസ് പെല്ലിശ്ശേരി ചിത്രം ജൂലൈ ഒന്നിന് ഷൂട്ടിംഗ് തുടങ്ങും.

ലിജോ ജോസ് പെല്ലിശ്ശേരി ചിത്രം ജൂലൈ ഒന്നിന് ഷൂട്ടിംഗ് തുടങ്ങും. 

No comments:

Powered by Blogger.