ഇളയരാജയ്ക്ക് ജന്മദിനാശംസകൾ .

"പൂവെ  സെമ്പൂവേ ഉൻ.  വാസം വരും  വാസൽ. എൻ.  വാസൽ ഉൻ പൂങ്കാവനം'  വായ് പേസിടും  പുല്ലാങ്കുഴൽ.  

നീ താൻ ഒരു  പൂവിൻ.    മടൽ -  പൂവേ  സെമ്പൂവേ " ഇസൈജ്ഞാനി "    ഇളയരാജയ്ക്ക്    സിനിമ പ്രേക്ഷക കൂട്ടായ്മയുടെ ജന്മദിന ആശംസകൾ.

No comments:

Powered by Blogger.