കുളത്തൂർ ഭാസ്കരൻനായർ അന്തരിച്ചു .

കുളത്തൂർ ഭാസ്കരൻനായർ അന്തരിച്ചു. സ്വയംവരം, കൊടിയേറ്റം എന്നീ ചിത്രങ്ങളുടെ നിർമ്മാതാവും ചിത്രലേഖ ഫിലിം സൊസൈറ്റിയുടെ സ്ഥാപകരിലൊരാളുമായിരുന്നു. 

സിനിമ പ്രേക്ഷക കൂട്ടായ്മയുടെ ആദരാഞ്ജലികൾ.. 

No comments:

Powered by Blogger.