അടൂർ ഗോപാലാകൃഷ്ണന് അനുമോദനങ്ങൾ .

കെ.ആർ. നാരായണൻ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് വിഷ്വൽ സയൻസ് ആൻഡ് ആർട്‌സിന്റെ ചെയർമാനായി നിയമിതനായ  അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണന് സിനിമ പ്രേക്ഷക കൂട്ടായ്മയുടെ അനുമോദനങ്ങൾ .

No comments:

Powered by Blogger.