തൊഴിലാളി ദിനാശംസകൾ .

ലോകം മുഴുവൻ വീടുകളിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോഴും ജോലികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉണ്ട് അവർക്കും ഉടനെ ജോലികൾ തുടങ്ങാമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ ഇരിക്കുന്ന നമ്മൾക്കും തൊഴിലാളിദിനാശംസകൾ...  


No comments:

Powered by Blogger.