സാർവ്വദേശീയ തൊഴിലാളി ദിനാശംസകൾ .

ഈ കാലവും കടന്നു പോകും 
പുതിയ പ്രതീക്ഷകൾക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് അദ്ധ്വാനിക്കാം
തൊഴിലിടം ഏതായാലും മാസ്ക് ധരിക്കൂ ... 
മഹാമാരിയെ നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് നേരിടാം

ഏവർക്കും സാർവ്വ ദേശീയ തൊഴിലാളിദിനാശംസകൾ .

No comments:

Powered by Blogger.