സെവൻ ആർട്സ് ജനറൽ മനേജർ പ്രസാദിന് പ്രണാമം .

സെവൻ ആർട്സ് ജനറൽ മനേജർ പ്രസാദ് ചേർത്തലയിൽ വച്ച് ഉണ്ടായ ആക്സിഡന്റിൽ മരിച്ചു .

പ്രിയ പ്രസാദിന് സിനിമ പ്രേക്ഷക കൂട്ടായ്മയുടെ ആദരാഞ്ജലികൾ .

No comments:

Powered by Blogger.