പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ടിവ് രാജേഷ് മണക്കാടിന് ആദരാഞ്ജലികൾ.

പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് രാജേഷ് മണക്കാട് അന്തരിച്ചു. 

സിനിമ പ്രേക്ഷക കൂട്ടായ്മയുടെ ആദരാഞ്ജലികൾ .

No comments:

Powered by Blogger.