പല നാടുകൾ പല നാളുകൾ പല രൂപങ്ങൾ.... എല്ലാം ഇവിടെ തുടങ്ങുന്നു... " കുറുപ്പ് " .

പല നാടുകൾ പല നാളുകൾ പല രൂപങ്ങൾ.... 
എല്ലാം ഇവിടെ തുടങ്ങുന്നു...Starting the new decade with a new look. Here's a glimpse of how we have reimagined the infamous Kurup .

#KurupFirstLook  #KurupMovie.

No comments:

Powered by Blogger.